Vad är radon?

Radon är en radioaktiv ädelgas. Denna gas ingår i en kedja ämnen som börjar med grundämnet uran och slutar med stabilt bly. Radongas finns i många jord/bergarter och förnyas ständigt. För mycket radon kan lösas med en radonsug.

Radongashalten räknas i enheten becquerel/m3, förkortat Bq/m3 och gränsvärdet för olägenhet för människors hälsa är i Sverige satt till 200 Bq/m3.

Hälsovådliga mängder av radongasen får man in i huset på främst tre olika sätt. Genom vattnet, byggmaterialet eller från marken direkt och härifrån då genom otätheter i husgrunden. De största problemen orsakas inte av själva radongasen utan av nästa steg i kedjan – radondöttrarna. Dessa bildas mycket snabbt efter att gasen kommit in och innebär att gasen övergår i partikelform. Radondöttrarna har en benägenhet att sätta sig på dammkornen som alltid finns i ett rum. Genom inandning av dessa kommer de radioaktivt strålande partiklarna ner i lungorna och fastnar i lungvävnaden.

Där sönderfaller de och avger strålning. Långvarig exponering för radondöttrar kan ge upphov till lungcancer. Risken är större ju högre halten radon är. Har du frågor? Maila oss så hjälper vi dig.

radonvarning

Nu kan du söka radonbidrag

Radonbidraget kan sökas av småhusägare som är i behov av en radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Det aktuella anslaget för 2019 är 34 miljoner kronor. Bidraget söker du hos Länsstyrelsen efter att du gjort en mätning av radonhalten. Läs mer på boverket.se

Fläktfakta

Då fläkten och dess funktion är själva hjärnan i en RADONSUG, är den oerhört viktig. Olika fläktar beter sig väldigt olika, beroende på till vilket ändamål dom är byggda. Vår fläkt anpassar sig efter motståndet och suger mycket bra över ett intervall motstånd. Olika motstånd beror på vilket material som ligger under grunden. En del fläktar suger för mycket, så att kall luft riskerar sugas in under grunden, vilket kan medföra andra allvarliga problem. Fläktar får inte heller vara en fara för barn eller djur. Vår fläkt drivs av helt ofarliga 12 volt och drar energi till en kostnad av under 70 kronor per år, vid ett elpris av 1 kr/kWh.

Andra krav vi ställt på fläkten är att den skall höras och synas så lite som möjligt. Det mycket nätta formatet gör dessutom det synliga ingreppet mycket litet.

Kontrollmätning

Efter att radonsugen är monterad bör det genomföras en kontrollmätning med spårfilm. Spårfilmen bör placeras på samma plats som vid tidigare mätningar. Detta för att man skall kunna jämföra resultatet av åtgärden. Det är även viktigt att mätningen sker under samma förhållanden som vid den vardagliga användningen.

Varför får man radon i huset?

Markradon är den vanligaste orsaken till förhöjda värden inomhus. Vi har sedan drygt 20 år tillbaka specialicerat oss på lösningar och färdiga åtgärdspaket till just markradon.

Orsaken till att radongasen kommer in i huset över huvudtaget beror på att huset värms upp. I och med att man skapar ett varmare klimat inomhus än utomhus bildar man ett undertryck som suger in luft utifrån och även luft från under huset. Har man dessutom en frånluftsfläkt i huset förstärks undertrycket ytterligare.

Ju större temeraturskillnaden är mellan ute och inne – ju större undertryck skapas. Effekten av detta kan iakttagas en kall vinterdag när den kalla uteluften formligen sprutar in vid fönsterkarmar, sprickor och andra otätheter.

Vanliga punkter där radongasen tränger in kan vara runt avloppsrör, vattenrör, elkablar som kommer genom grundplattan, torrsprickor mellan vägg och golv samt rena sprickbildningar i golvet. Alla dessa tätas smidigt med i vårt paket bifogad gastät tätningsmassa.

husgrund radonsug
radonsug för hus med källare

Radonsug för hus med källare eller gjuten platta på mark

Huvudsyftet med radonsugen är att skapa ett större undertryck under grundplattan än det som är i huset. Detta åstadkoms genom montage av vår radonsug. Här får man också på köpet den positiva bieffekten att radonsugen gör som namnet antyder, suger till sig den radongas som finns i närheten och sprutar ut denna i uteluften där den snabbt späds ut till ofarliga nivåer.

Vårt paket innehåller det som behövs, förutom verktyg men inklusive 8,5 m gastät sugslang, för att sänka dom förhöjda strålningsvärdena som orsakas av inläckande markradon. Monteringen är så enkel att man själv normalt klarar detta. Monteringstiden brukar ligga mellan 5 och 8 timmar. Då paketet drivs elektriskt av 12 volt, behöver inte elektriker anlitas.

Telefonsupport från oss före, under och efter monteringen ingår, där möjlighet ges att diskutera och rådfråga personal som hos SSI (Statens Strålskydds Institut) genomgått utbildning med godkänt slutprov.

Vår radonsug kräver bara skötsel eller underhåll vart 4:e år.
Ett års garanti mot fabrikationsfel ingår också.

Driftspänning: 12 V
Dimension: 150 x 150 x 50 mm
Varvtal: 3500 Rpm
Luftflöde max: 42 m3/h
Strömförbrukning: 10 Watt

Placering

Genomföring av slangen i betongplattan bör inte vara närmare ytterväggen än ca 1,5 meter.

Utblåsningen av den radonhaltig jordluften från husgrunden bör ske så att radongasen inte finner sin väg tillbaka in i huset. Fläkten bör placeras så långt bort från fönster, ventiler och dörrar som möjligt.

Radonsug för hus med torpargrund

Vår torpargrundsats består av en utedel med fläkt och andra nödvändiga tillbehör. Från själva utedelen ansluts ett rör in mot centrum av torpargrunden. Husets konstruktion, volymen och radon koncentrationen avgör om det räcker med en torpargrundsats eller om flera behövs. Genom att skapa ett luftflöde och ett litet undertryck under själva golvet leds radonet via fläkten ut i uteluften där den snabbt späds ut till ofarlliga nivåer. Viktigt är att golvet mellan torpargrunden och rummet är så tätt som möjligt.

Vårt paket innehåller det som behövs, förutom röret mellan fläkten och torpargrundens mittpunkt, för att sänka dom förhöjda strålningsvärdena som orsakas av inläckande markradon. Monteringen är så enkel att man själv normalt klarar detta. Monteringstiden brukar ligga mellan 3 och 5 timmar. Då paketet drivs elektriskt av 12 volt, behöver inte elektriker anlitas.

Telefonsupport från oss före, under och efter monteringen ingår, där möjlighet ges att diskutera och rådfråga personal som hos SSI (Statens Strålskydds Institut) genomgått utbildning med godkänt slutprov.

Vår radonsug kräver bara skötsel eller underhåll vart 4:e år.
Ett års garanti mot fabrikationsfel ingår också.

Driftspänning: 12 V
Dimension: 150 x 150 x 50 mm
Varvtal: 3500 Rpm
Luftflöde max: 42 m3/h
Strömförbrukning: 10 Watt

Utblåsningen av den radonhaltig jordluften från husgrunden bör ske så att radongasen inte finner sin väg tillbaka in i huset. Fläkten bör placeras så långt bort från fönster, ventiler och dörrar som möjligt.

radonsug för hus med torpargrund
montering radonsug